Dag 8 Skaboholmen – Lygnholmen

Dag 8 Skaboholmen – Lygnholmen

Skaboholmen- Lyngnholmen (Björkö)

Distans 43 km Tot 221 km

Lat 57°45.309′ Long 11°41.820`

Vind vridande mot V 12-18 m/s (klass 1 varning)

Startade tidigt för att inleda ett race med det kommande ovädret som skulle vrida mot väst och rulla i gång mitt på dagen. Körde bara på med en kort bensträckare för vattenpåfyllning. Närkontakt med 3st sälar som gjorde mig sällskap en bit på vägen var trevligt.  Allt gick väl men när vinden stannar upp och vrider 180 grader så vet man att det är bråttom. Sista 1,5 timmes paddling blev riktigt tuff med skum på vågorna som kom farandes över Norde Älvs fjord och jag fick verkligen ta i allt jag hade för att ta mig framåt och hålla mig upprätt med vågor som var upp och vände på högra axeln.
Helt slutkörd fick jag upp tältet på en fin skyddad plats strax norr om Göteborg och när jag klättrade upp på ett berg för att få lite överblick så var det svårt att stå upprätt i den hårda blåsten.
Söndagen blir jag inblåst, hoppas på bättring nästa vecka, platsen är dock trevlig att vistas på, men man vill ju vidare. Telefonen fortsätter krångla med att inte ta emot laddning.
43km och vara på land innan kl 13 får vara mer än godkänt i stöket.

Dagens låt-titel:  ”Stormbringer” med Deep Purple

Skaboholmen- Lyngnholmen (Björkö)

Distance 43 km Tot 221 km

Lat 57 ° 45.309 ’Long 11 ° 41.820`

Wind turning to W 12-18 m/s (class 1 warning)

Started early to start a race with the incoming storm that would turn west and start increasing in the middle of the day. Just paddle on with a short leg stretcher for water replenishment. Close contact with 3 seals that accompanied me a bit on the road was nice. Everything went well, but when the wind stops and turns 180 degrees, you know it’s in a hurry. The last 1.5 hours of paddling was really tough with foam on the waves that came sailing over Norde Älvs fjord and I really had to take in everything I had to get forward and stay upright with waves that were up and turned on my right shoulder.
Completely exhausted, I got the tent up in a nice sheltered place just north of Gothenburg and when I climbed upon a mountain to get a little overview, – it was difficult to stand upright in the strong wind.
On Sunday I will be stucked by the hard wind, hoping for better weather next week, this place is nice to stay, but you want to move on. The phone continues to struggle with not receiving charge.
43km distance and be on land before 1 pm may be more than approved in the mess.

Today’s song title: ”Stormbringer” with Deep Purple

Tältplats på Skaboholmens sydost sida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *